Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego (IZ RPOWŚ) odpowiada za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków , aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą obejmuje:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 2. Wybór projektów do dofinansowania;
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 6. Pełnienie funkcji instytucji certyfikującej;
 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 8. Nakładanie korekt finansowych;
 9. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 10. Ewaluacja programu;
 11. Monitorowanie postępów realizacji programu;
 12. Zapewnienie informacji o programie i jego promocja.

Instytucja Zarządzająca może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym. Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4).

Funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Obsługę Zarządu w tym zakresie zapewniają Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

Departament Polityki Regionalnej
ul. Sienkiewicza 63a, 25-002 Kielce
tel.: 41 36-58-170; fax.: 41 36-58-191
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Sienkiewicza 63a, 25-002 Kielce
tel.: 41 36-58-100, fax.: 41 36-58-101
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41 342-18-28
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.