Informacje podstawowe

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŚ 2014-2020) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 i przez nią jest ustanawiany.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 został powołany na mocy Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 kwietnia 2015 r.

W skład KM RPOWŚ 2014-2020 wchodzą:

 1. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, przedstawiciele strony samorządowej,
 2. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na zakres programu operacyjnego,
 3. przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców i izb gospodarczych,
 4. przedstawiciele środowiska naukowego,
 5. przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 6. obserwatorzy,
 7. przedstawiciel Komisji Europejskiej, pełniąc rolę doradczą.

Do zadań Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 należy m.in.: rozpatrywanie i zatwierdzanie:

 • metodyki i kryteriów wyboru projektów;
 • rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania RPOWŚ 2014-2020;
 • planu ewaluacji dla RPOWŚ 2014-2020;
 • strategii komunikacji dla RPOWŚ 2014-2020 oraz zmian tej strategii;
 • propozycji Instytucji Zarządzającej dotyczących zmian RPOWŚ 2014-2020.