XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 1 października 2019
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W poniedziałek 30 września 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadziła Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Komitetu udział wziął także Pan Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem m.in.: Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Pani Beata Studniarek - Dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, jak również przedstawiciele strony rządowej, gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Gośćmi posiedzenia byli Pani Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Pan Krzysztof Bandasz Manager Programu w ramach  Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentowali: Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ oraz Pan Mieczysław Pastuszko – Kierownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce.

Podczas posiedzenia omówiono i przyjęto nowe kryteria oraz aktualizację kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020:                     

     1. Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Typ projektu: Inwestycje
w infrastrukturę usług ochrony zdrowia – Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno – mięśniowego (projekty konkursowe).

     2. Ogólne kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

     3. Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (typ nr 1) – Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych (projekty konkursowe).

     4. Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

     5. Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe), w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

 

Ponadto, podczas posiedzenia zatwierdzono zmianę Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęto opinię dot. zasadności realizacji Programu Polska Wschodnia w przyszłej perspektywie finansowej.                  

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załączone pliki: