XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 23 grudnia 2019

W piątek 20 grudnia 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził, na mocy upoważnienia Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020, Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, UMWŚ w Kielcach.

W obradach Komitetu udział wzięli przedstawiciele strony rządowej, gmin, powiatów, pracodawców oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Posiedzenie poprzedziło podpisanie umów na realizację projektów unijnych. Duże środki przeznaczono na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach: Wojciechowice, Fałków, Końskie i Moskorzew, wsparty został także zakup sprzętu medycznego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz budowa odkrytego basenu mineralnego w Kazimierzy Wielkiej.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentowali: Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ oraz Pan Mieczysław Pastuszko – Kierownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce.

Ważnym punktem spotkania było omówienie aktualnego stanu renegocjacji RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentował Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ oraz Pan Artur Potaczała – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ.

Podjęto także osiem uchwał dotyczących przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020:                     

Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (dla typu nr 1 i 2 w SZOOP) (projekty konkursowe).

Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).

Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).

Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – Dzienne Domy Opieki Medycznej (projekty konkursowe).

Działania 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).

 

Źródło:

Galeria zdjęć

Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI
Posiedzenia KM RPOWŚ XXVI

Załączone pliki: