Podjęcie uchwał w XXXI trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 12 maja 2022

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwał w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego prośba wynikała z konieczności zaktualizowania kryteriów ogólnych wyboru projektów dla wszystkich działań/poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – Kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja osób przybywających do Polski z terenu Ukrainy na skutek  trwającego w tym kraju konfliktu zbrojnego (typ nr 2).

Załączone pliki: