Posiedzenia Komitetu Monitorującego

Podjęcie uchwały w III trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ze względu na szczególnie pilną konieczność, Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 28 listopada 2016 r. podjęli w III trybie obiegowym uchwały w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020 z:

Data opublikowania:

XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020
XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

W poniedziałek 24 października 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Przemysław Janiszewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pan Tomasz Janusz - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Pan Arkadiusz Piecyk – Dyrektor WUP Kielce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pani Karolina Tilman oraz Pan Wolfgang Munch, a także reprezentanci gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w II trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ze względu na szczególnie pilną konieczność, Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 31 sierpnia 2016 r. podjęli w II trybie obiegowym uchwałę w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych, poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych w ramach
Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.

Data opublikowania:

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020
X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

W środę 14 września 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ na lata 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Przemysław Janiszewski Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ oraz Pan Tomasz Janusz - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Data opublikowania:

IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W środę 29 czerwca br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gąbrowicza w Kielcach odbyło się IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu wziął udział również Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Pani Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ.

Data opublikowania:

Spotkanie robocze przed VIII posiedzeniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Spotkanie robocze przed VIII posiedzeniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020
Spotkanie robocze przed VIII posiedzeniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

23 maja 2016 r. w Hotelu Qubus w Kielcach, przy ul. Składowej 2 odbyło się VIII spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ witając przybyłych gości.

Data opublikowania:

Podjęcie przez członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uchwały w trybie obiegowym

Ze względu na szczególnie pilną konieczność, Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 26 kwietnia 2016 r. podjęli w trybie obiegowym uchwałę w zakresie zmiany kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. wymogów formalnych i kryteriów oceny formalnej dla wszystkich działań w ramach Osi priorytetowych 1-7.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmiana, polega na wykreśleniu dwóch kryteriów w ramach wymogów formalnych, a jej celem było przyspieszenie procesu oceny projektów współfinansowanych z EFRR.

Uchwałę uznaje się za podjętą w trybie obiegowym jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w §7 pkt 8. Regulaminu, w tym lit. a) żaden z członków Komitetu nie prześle w terminie 10 dni roboczych pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu uchwały.

Data opublikowania:

Strona 7 z 8

Przejdź do strony