Posiedzenia Komitetu Monitorującego

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020

Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Kwestie stanu wdrażania RPOWŚ 2014-2020, realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 czy "Sprawozdania krajowego – Polska 2017" były tematami obrad XV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO 2014 - 2020, które odbyło się dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w V trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ze względu na szczególnie pilną konieczność Członkowie Komitetu Monitorującego podjęli w V trybie obiegowym, uchwały w sprawie przyjęcia Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w IV trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ze względu na szczególnie pilną konieczność, Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 2 marca 2017 r. podjęli w IV trybie obiegowym uchwałę w zakresie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty pozakonkursowe i konkursowe) – instrumenty zwrotne (mikropożyczki).

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w III trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ze względu na szczególnie pilną konieczność, Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 28 listopada 2016 r. podjęli w III trybie obiegowym uchwały w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020 z:

Data opublikowania:

XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020
XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

W poniedziałek 24 października 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Przemysław Janiszewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pan Tomasz Janusz - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Pan Arkadiusz Piecyk – Dyrektor WUP Kielce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pani Karolina Tilman oraz Pan Wolfgang Munch, a także reprezentanci gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Data opublikowania:

Podjęcie uchwały w II trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ze względu na szczególnie pilną konieczność, Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 31 sierpnia 2016 r. podjęli w II trybie obiegowym uchwałę w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych, poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych w ramach
Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.

Data opublikowania: