Procedura wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Niniejsza procedura została przygotowana na podstawie Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020 z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wytyczne są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi komitetów monitorujących (KM) zawartymi w:

 1. rozporządzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320);
 2. ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146);
 3. rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014 r., str.1).

I. Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

W skład Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020 wchodzą:

 1. Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020 – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
 2. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020.
 3. Przedstawiciele Instytucji Pośredniczących - Związku ZIT oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
 4. Przedstawiciele strony rządowej:
  1. Wojewoda lub jego przedstawiciel
  2. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
  3. przedstawiciele każdego ministra właściwego ze względu na zakres PO:
  4. przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
  5. przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania;
 1. Przedstawiciele strony samorządowej:
  1. przedstawiciel miast na prawach powiatu wskazany przez Związek Miast Polskich
  2. przedstawiciele powiatów w województwie wskazani przez Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego
  3. przedstawiciele gmin w województwie wskazani przez Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
  4. przedstawiciel miast wskazany przez Unię Miasteczek Polskich
  5. przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP
  6. przedstawiciel województwa wskazany przez Związek Województw RP
 1. Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych:
  1. przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisji do spraw dialogu społecznego.
  2. przedstawiciel Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach działającej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 710);
  3. przedstawiciele środowiska naukowego wskazani przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 1. Przedstawiciele określonych rodzajowo organizacji pozarządowych.
  Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyłonieni w postępowaniu przeprowadzonym przez Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego z uwzględnieniem liczby przedstawicieli według określonych rodzajowo organizacji pozarządowych.
 1. W posiedzeniach KM uczestniczą w charakterze obserwatorów przedstawiciele:
  1. przedstawiciel Komisji Europejskiej,
  2. przedstawiciel Instytucji Audytowej,
  3. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji.

II. Sposób wyboru przedstawicieli IZ

Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 wyznacza przewodniczącego KM oraz zastępcę przewodniczącego KM spośród członków będących przedstawicielami IZ oraz wskazuje trzech członków i trzech zastępców Instytucji Zarządzającej.

III. Sposób wyboru przedstawicieli IP

Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Związku ZIT oraz WUP o wskazanie po jednym członku i jednym zastępcy z każdej instytucji do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.

IV. Sposób wyboru przedstawicieli strony rządowej

Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Wojewody o wskazanie jednego przedstawiciela oraz jednego zastępcy do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o wskazanie dwóch członków i dwóch zastępców do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do poszczególnych ministerstw wymienionych w pkt. 4 c, o wskazanie po jednym członku i jednym zastępcy do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wyznaczenie jednego członka i jednego zastępcy, jak również do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania o wskazanie jednego członka i jednego zastępcy do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.

V. Sposób wyboru przedstawicieli strony samorządowej

 1. Wybór przedstawicieli miast województwa Świętokrzyskiego:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Związku Miast Polskich o wskazanie jednego członka i jednego zastępcy do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.
 1. Wybór przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego o wskazanie dwóch członków i dwóch zastępców do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.
 1. Wybór przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego o wskazanie dwóch członków i dwóch zastępców do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.
 1. Wybór przedstawicieli miast reprezentujących Unię Miasteczek Polskich:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Unii Miasteczek Polskich o wskazanie jednego członka i jednego zastępcy do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.
 1. Wybór przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich RP:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Związku Gmin Wiejskich RP o wskazanie jednego członka i jednego zastępcy do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.
 1. Wybór przedstawicieli Związku Województw RP:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Związku Województw RP o wskazanie jednego członka i jednego zastępcy do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.

VI. Sposób wyboru przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych.

 1. Wybór przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawców:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje o wskazanie po jednym członku oraz jednym zastępcy do reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisji do spraw dialogu społecznego.
 1. Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia do składu KM przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazując ich liczbę według określonych rodzajowo organizacji pozarządowych:
  1. jednego członka oraz jednego zastępcę - przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,
  2. jednego członka oraz jednego zastępcę - przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji i oświaty,
  3. jednego członka oraz jednego zastępcę - przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji,
  4. jednego członka oraz jednego zastępcę - przedstawicieli federacji organizacji pozarządowych.
 1. Wybór przedstawicieli izb gospodarczych:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach o wyznaczenie jednego członka i jednego zastępcę do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.
 1. Wybór przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego:
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o wskazanie po jednym członku i jednym zastępcy reprezentujący środowisko akademicko - naukowe do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.

VII. Sposób wyboru obserwatorów:

 1. przedstawiciel KE
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do Komisji Europejskiej o wskazanie przedstawiciela Komisji Europejskiej do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020 w charakterze obserwatora.
 2. pozostałych
  Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 występuje do:
  • Instytucji Audytowej o wskazanie swojego przedstawiciela do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.
  • Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wskazanie przedstawiciela w zakresie procesu desygnacji do prac w KM RPO WŚ na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 dokonując wyboru członków Komitetu Monitorującego będzie dążyć do zachowania zasady równości płci oraz równomiernej reprezentacji terytorialnej.

Lista zgłoszonych kandydatur jest przedstawiana Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego do zatwierdzenia w drodze uchwały określającej skład osobowy Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020.

Skład osobowy Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020 jest podawany do wiadomości publicznej i umieszczany na stronie internetowej RPO WŚ na lata 2014-2020.

VIII. Kryteria, jakie powinni spełniać przedstawiciele  do prac w KM:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji RPO WŚ na lata 2014-2020,
 3. znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
 4. dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Kielce lub posiedzenia wyjazdowe na terenie Województwa świętokrzyskiego,
 5. posiadanie tzw. miękkich kompetencji, umożliwiające efektywne sprawowanie funkcji w KM: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność,  umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania faktycznej informacji zwrotnej (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem  prac KM od środowiska, które członek KM reprezentuje,
 6. Kryterium dodatkowe (preferowane):
  • doświadczenie w pracach Prekomitetów, Komitetów i Podkomitetów Monitorujących, Regionalnego Komitetu Sterującego, Komisji Oceny Projektów, Panelu Ekspertów.