Skład Komitetu Monitorującego

W dniu 20 kwietnia 2015 r. na mocy uchwały Nr 339/15 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w skład którego wchodzą:

 1. z prawem do głosowania (członkowie lub w przypadku ich nieobecności zastępcy członków):
  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego jako Przewodniczący KM RPO WŚ 2014-2020,
  • przedstawiciele strony samorządowej (25 osób),
   • przedstawiciele instytucji realizujących RPO WŚ 2014-2020 (10 osób ),
   • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (15 osób),
  • przedstawiciele strony rządowej (23 osoby),
  • przedstawiciele partnerów społeczno - gospodarczych (28 osób)
   • przedstawiciele organizacji związkowych (6 osób),
   • przedstawiciele organizacji pracodawców (8 osób),
   • przedstawiciele izb gospodarczych (2 osoby),
   • przedstawiciele środowiska naukowego (4 osoby),
   • przedstawiciele organizacji pozarządowych (8 osoby),
 2. bez prawa do głosowania:
  • obserwatorzy (8 osób),
  • przedstawiciele Komisji Europejskiej (2 osoby).

Załączone pliki: