Projekty wspierające osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej np. niepełnosprawnością, brakiem pracy i dochodów, niskimi kwalifikacjami itd. – Działanie 9.1 FEŚ 2021-2027 Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób

Osoby w różnym wieku siedzą wokoł stołu i słuchają wykładu.
Osoby w różnym wieku siedzą wokoł stołu i słuchają wykładu.

Projekty programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 mogą być kierowane  do osób, które z różnorakich powodów znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie poprawić swojego statusu społecznego i zawodowego. Celem tego typu projektów jest wspieranie tych osób w powrocie do pełni życia społecznego i zawodowego.

Projekty dotyczące Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej – Działanie 9.1 FEŚ 2021-2027 Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób

Kobieta pracuje przy uprawie kapusty w szklarni.
Kobieta pracuje przy uprawie kapusty w szklarni.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 możliwa jest realizacja projektów, dotyczących działalności Klubów Integracji Społecznej (KIS) i Centrów Integracji Społecznej (CIS). Tego typu projekty skierowane są do osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Ich celem jest wspieranie tych osób w powrocie do pełni życia społecznego i zawodowego.

Projekty wspierające obywateli państw spoza UE, m. in. uchodźców i imigrantów, w procesie adaptacji do życia i pracy w Polsce – Działanie 9.3 FEŚ 2021-2027 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich

Dwie kobiety prezentują przygotowane ciasto
Dwie kobiety prezentują przygotowane ciasto

Realia polskiego rynku pracy, zasady korzystania ze służby zdrowia czy systemu edukacji, załatwianie spraw urzędowych, znalezienie mieszkania, a w końcu opanowanie polskiego języka i elementów kultury – dla osób z zagranicy to wyzwania, które mogą znacząco utrudniać im integrację z polskim społeczeństwem. 

Projekty wspierające działalność świetlic środowiskowych i ukierunkowane na pomoc całym rodzinom - Działanie 9.5 FEŚ 2021-2027 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Dwoje chłopców i dorosły mężczyzna grają w grę planszową
Dwoje chłopców i dorosły mężczyzna grają w grę planszową

Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 daje możliwość kompleksowego wsparcia świętokrzyskich rodzin, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji czy przeżywających kłopoty wychowawcze. Projekty mogą zapewnić pomoc mediatora, terapeuty, asystenta rodziny. Można tez zaplanować działania zapobiegające przemocy w rodzinie oraz wsparcie w ramach interwencji kryzysowej.

Projekty wspierające organizacje z sektora NGO - Działanie 9.6 FEŚ 2021-2027 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Dwóch mężczyzn wypełnia dokumenty
Dwóch mężczyzn wypełnia dokumenty

Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 daje możliwość wsparcia organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Dofinansowane mogą być działania w zakresie m.in. wsparcia dialogu międzysektorowego i budowy potencjału partnerów społecznych, sieciowania i budowania partnerstw, edukacji o społeczeństwie obywatelskim np.: przez wzmacnianie potencjału merytorycznego i organizacyjnego.