Skorzystaj z systemu informatycznego

System informatyczny (np. Centralny System Informatyczny czy Lokalny System Informatyczny) służy do wspierania działań związanych z obsługą projektu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie aż do momentu rozliczenia się z wydatków poniesionych w projekcie.

Centralny System Informatyczny jest prowadzony na poziomie krajowym i wspiera realizację wszystkich programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z Centralnym Systemem Informatycznym połączone są systemy informatyczne prowadzone w ramach poszczególnych programów (np. Lokalne Systemy Informatyczne).

Za pomocą systemu informatycznego możesz:

  • Wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,
  • Obsługiwać projekt od momentu podpisania umowy,
  • Składać wnioski o płatność,
  • Kontaktować się z instytucją odpowiedzialną za dane działanie lub poddziałanie,
    z którego otrzymałeś dofinansowanie na realizację swojego projektu.

Lokalny System Informatyczny do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej LSI) jest aplikacją internetową dającą możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach RPOWS 2014-2020.

Abu skorzystać z Lokalnego Systemu Informatycznego  wejdź na stronę: https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/

Centralny System Informatyczny służy min. do obsługi projektów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, w tym do składania i obsługi wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej SL2014)

Aby skorzystać z Centralnego Systemu Informatycznego SL2014, wejdź na stronę: https://sl2014.gov.pl/

Aby nadać uprawnienia do dostępu do systemu SL2014 należy złożyć wypełniony formularz „Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014"

W dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2150/2016 przyjęty został Podręcznik Beneficjenta Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w zakresie projektów EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 1.1) stanowiący uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju (wersja 1.6) będąc jednocześnie Instrukcją Użytkownika B, o której mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

W dniu 19 stycznia 2017 r. . Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2212/17 przyjęty został Podręcznik Beneficjenta Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w zakresie projektów EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 1.1) stanowiący uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju (wersja 1.6) będąc jednocześnie Instrukcją Użytkownika B, o której mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów: