Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 31 sierpnia 2023 r., zawarty został Aneks nr 6 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (dalej: KT), między Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

Pierwotny KT przyjęto Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2014 r. Następnie KT podlegał zmianom, które wprowadzono odpowiednio w drodze Aneksu nr 1 z dnia 19 sierpnia 2015 r., Aneksu nr 2 z dnia 30 maja 2017 r., Aneksu nr 3 z dnia 22 lipca 2020 r., Aneksu nr 4 z dnia 8 czerwca 2022 r. oraz Aneksu nr 5 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Konieczność kolejnego aneksowania treści zapisów KT dla Województwa Świętokrzyskiego jest podyktowana zmianami zapisów RPOWŚ 2014 – 2020, polegającymi na zmniejszeniu alokacji dla Osi Priorytetowej 11. Pomoc Techniczna w wysokości 3 700 000 EUR i alokowania jej do nowej osi Priorytetowej RPOWŚ 2014 – 2020 pn. CARE - Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju. Zmiany te zostały zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej KE nr C (2022) 8372 z dnia 15 listopada 2022 r.

Zmiana KT, wprowadzona Aneksem nr 6, dotyczy zaktualizowania wysokości alokacji RPOWŚ 2014-2020 w części pochodzącej z EFS.

Załączone pliki: