Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 8 czerwca 2022 r., zawarty został Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (dalej: KT), między Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

Pierwotny KT przyjęto Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2014 r. Następnie KT podlegał zmianom, które wprowadzono odpowiednio w drodze Aneksu nr 1 z dnia 19 sierpnia 2015 r., Aneksu nr 2 z dnia 30 maja 2017 r. oraz Aneksu nr 3 z dnia 22 lipca 2020 r.

Konieczność kolejnego aneksowania treści zapisów KT dla Województwa Świętokrzyskiego, została podyktowana decyzją Komisji Europejskiej nr C (2021) 9737 z dnia 22 grudnia 2021 r., zatwierdzającą dodatkowe środki dla regionu świętokrzyskiego w ramach instrumentu REACT-EU (I transza) w wysokości: 15 902 414 EUR. Zmiana KT, wprowadzona Aneksem nr 4, dotyczy zaktualizowania wysokości alokacji RPOWŚ 2014-2020 w części pochodzącej z EFRR.

Załączone pliki: