Warunki i zasady naboru projektów w trybie pozakonkursowym

Na podstawie uchwały  Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 575/19 z dnia 15.05.2019 r. zatwierdzone zostały Warunki i zasady naboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe) oraz Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe) wraz z załącznikami.

 

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów: