Plany Działania EFS

Plany Działania są rocznymi dokumentami planistyczno-operacyjnym i mają na celu przedstawienie założeń Instytucji Zarządzającej na dany rok, co do preferowanych typów projektów, podziału środków finansowych oraz planowanych do osiągnięcia rezultatów.

IZ zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych Planów.

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów: