Dowiedz się jak przebiega kontrola projektu

Kontrola dotyczy każdego projektu któremu udzielono wsparcia z funduszy unijnych.Kontrola jest obowiązkowym elementem w trakcie realizacji projektu lub krótko po jego zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości. Twój projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom.

Rodzaje kontroli:

Weryfikacja wniosków o płatność

  • wnioski o płatność są sprawdzane pod kątem formalnym i rachunkowym;
    oraz to czy wydatki są wydatkami kwalifikowanymi.

Kontrola w miejscu jego realizacji lub w twojej siedzibie:

  • kontrola w trakcie realizacji projektu;
  • na jego zakończenie lub po jego zakończeniu - kontroli podlegać będzie dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu; szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu, czy faktycznie projekt jest wykonywany;

Kontrola może odbywać się:

  • w Twojej firmie, instytucji, organizacji,
  • w miejscu realizacji projektu (inwestycji),
  • w siedzibie instytucji, z którą podpisałeś Umowę o dofinansowanie – w takim przypadku jesteś zobowiązany do dostarczenia dokumentacji do siedziby instytucji.

Jeżeli odmówisz poddania się kontroli lub będziesz ją utrudniał, możesz utracić dofinansowanie, tzn. może nastąpić natychmiastowe wypowiedzenie umowy o dofinansowanie twojego projektu.

W trakcie kontroli osoby kontrolujące będą sprawdzały dokumenty związane z realizacją projektu (inwestycji) tj. finansowe oraz techniczne .

Poza tym kontroli podlegają również:

  • poziom osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu,
  • promocja projektu.

Osoby kontrolujące mają prawo wejść na teren na którym jest realizowany przez Ciebie projekt, w przypadku gdy instytucja kontrolująca zażąda wyjaśnień dot. realizacji projektu zobowiązany jesteś do ich udzielenia.

Powinieneś zapewnić dostęp do systemu komputerowego jak również obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków oraz innych zagadnień związanych z Twoim projektem.

Protokół po przeprowadzonej kontroli otrzymasz na piśmie, wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi oraz z terminem ich wypełnienia.

Po pomyślnej kontroli na zakończenie projektu oraz pozytywnej weryfikacji Twojego Wniosku o płatność końcową można uznać, że Twój projekt został zakończony. Wtedy otrzymasz przelew środków na swoje konto.

Kontrola krzyżowa

Jest przeznaczona dla beneficjentów którzy realizują więcej niż jeden projekt lub gdy beneficjent realizował projekty w latach 2007- 2013. Sprawdzane jest, czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki z dwóch funduszy unijnych lub z funduszu unijnego i ze środków krajowych. W kontroli tej nie uczestniczysz – prowadzona jest ona na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym; możesz dowiedzieć się o niej tylko wówczas, gdy zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania i jesteś proszony o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji.

Kontrola na zakończenie

W ramach tej kontroli instytucja sprawdza kompletność i zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, którą zobowiązany jesteś posiadać; zakres czynności może też obejmować kontrolę w miejscu realizacji projektu.

Kontrola trwałości

Po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzana jest kontrola trwałości, celem jej jest sprawdzenie czy projekt w niedozwolony sposób nie został zmodyfikowany.

Inne kontrole

Pamiętaj, że twój projekt podlega również innym kontrolom realizowanym na podstawie odrębnych przepisów przeprowadzanych bezpośrednio przez: Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową, Najwyższą Izbę Kontroli.

Termin kontroli

O terminie kontroli planowej w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie zostaniesz poinformowany pisemnie, z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem. Kontrole dotyczące projektów są ujęte w rocznych planach kontroli na dany rok obrachunkowy.

Kontrola doraźna przeprowadzana jest natomiast bez uprzedniego poinformowania lub jeden dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem. Decyzja o takiej kontroli podejmowana jest na skutek stwierdzenia nieprawidłowości podczas realizacji projektu lub podejrzenia ich wystąpienia.