Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Po zakończeniu realizacji projektu zobowiązany jesteś jeszcze do wypełnienia obowiązków z nim związanych.

Trwałość projektu

W przypadku gdy kupiłeś środki trwałe np. maszyny do produkcji lub wybudowałeś obiekt czy też stworzyłeś miejsca pracy, jesteś zobowiązany do zachowania swojego projektu w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu – które zostały zapisane we wniosku o dofinansowanie. Okres trwałości projektu standardowo wynosi 5 lat, natomiast dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest to okres3 lat.

Obowiązek ten uchylany jest w sytuacji, gdy zaprzestałeś działalności z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa.

Okres trwałości liczony jest od daty płatności końcowej dotacji.

Naruszenie zasady trwałości występuje gdy:

  • zaprzestaniesz działalności produkcyjnej lub przeniesiesz ją poza obszar wsparcia programu,
  • nastąpi zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
  • nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń.

Naruszeniem zasady trwałości jest również (w przypadku inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych) Przeniesienie w okresie 10 lat od daty płatności końcowej działalności produkcyjnej poza obszar UE. Zasada ta nie ma zastosowania do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.

Po zakończeniu projektu zobowiązany jesteś do przechowywania pełnej dokumentacji przez okres wskazany w umowie dotacji. Miejscem archiwizacji powinna być siedziba podmiotu, który realizował projekt. W okresie tym masz obowiązek udostępnić wgląd w dokumentację przedstawicielom instytucji, która udzieliła ci wsparcia, Instytucji Zarządzającej programem, z którego ono pochodziło, a także przedstawicielom Unii Europejskiej – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Zasady promocji i oznakowania

Jeżeli korzystałeś z unijnego wsparcia masz obowiązek, aby o tym informować.

We właściwy sposób musisz także oznakować dokumenty przeznaczone do publikacji i dla uczestników projektów, miejsce realizacji Twojego projektu i swoją stronę internetową (jeśli taką posiadasz). W ten sposób przekazujesz innym informacje o otrzymaniu dofinansowania z danego funduszu polityki spójności Unii Europejskiej oraz z danego programu.

Obowiązkowe oznakowanie:

  • znak Funduszy Europejskich, z nazwą programu, z którego realizowany jest Twój projekt,
  • znak Unii Europejskiej, z nazwą funduszu, z którego Twój projekt uzyskał dofinansowanie.

Szczegółowy opis zasad promocji i oznakowania projektów znajdziesz w Realizuję projekt > Poznaj zasady promowania projektu.

Sprawozdawczość

W przypadku gdy twój projekt podlega zasadzie trwałości, jesteś również zobowiązany do sporządzania sprawozdań lub oświadczeń i przekazywania ich do instytucji która udzieliła ci wsparcia. Na ich podstawie określa się czy została zachowana trwałość projektu. Instytucja, która udzieliła wsparcia, w okresie trwałości będzie też mogła przeprowadzić kontrolę projektu.

Po zakończeniu projektu zobowiązany jesteś do przechowywania pełnej dokumentacji przez okres wskazany w umowie dotacji. Miejscem archiwizacji powinna być siedziba podmiotu, który realizował projekt. W okresie tym masz obowiązek udostępnić wgląd w dokumentację przedstawicielom instytucji, która udzieliła ci wsparcia, Instytucji Zarządzającej programem, z którego ono pochodziło, a także przedstawicielom Unii Europejskiej – jeżeli zajdzie taka potrzeba.