Zmiany w realizacji projektów

Każda zmiana w projekcie wymaga pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z uzasadnieniem konieczności jej wprowadzenia. Weryfikacja wnioskowanych zmian do projektu odbywać się będzie pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy wdrożeniowej oraz właściwymi dla danego naboru zasadami oraz pod kątem niezbędności i zasadności ich wprowadzenia dla realizacji projektu.

Jednocześnie, wszelkie zmiany w projekcie muszą być zgodne z przepisami prawa w tym m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz przepisami ustawy PZP.

Za zmiany rzeczowe dotyczące realizacji projektu, a wymagające akceptacji IZRPO WŚ, uznaje się m.in.:

 • zmianę w budżecie projektu (np. będącą wynikiem przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia);
 • przesunięcia pomiędzy zadaniami  i/lub  kategoriami  wydatków  określonymi  we  wniosku  o dofinansowanie powstałymi z przyczyn innych niż przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia;
 • zmianę zakresu projektu (np. zmiana parametrów/specyfikacji wydatku/zmiany zakresu rzeczowego projektu pod warunkiem, że parametry techniczne nie są gorsze od dotychczasowych, przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej projektu lub że zmiana tych parametrów i zmiany zakresu rzeczowego projektu nie wpływają na spełnianie przez projekt kryteriów wyboru w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu;
 • zmianę wskaźników realizacji projektu, czyli tego co zostało zaplanowane do zrealizowania (ale tylko wtedy, kiedy nie wpłynie to na cel projektu, a zmiana wartości tych wskaźników nie wpływa na spełnianie przez projekt kryteriów wyboru w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu);
 • zmianę terminów realizacji projektu (np. przesunięć realizacji działań w czasie, przesunięć terminów ponoszenia wydatków, wydłużenie okresu realizacji projektu);
 • zmianę założeń  technicznych  i/lub  technologicznych  w  stosunku  do  założeń  przyjętych  we wniosku o dofinansowanie pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają na spełnianie  przez projekt kryteriów wyboru w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu;
 • zmianę sposobu zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu,
 • zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT);
 • zmianę/włączenie partnera/podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych;
 • zmianę źródeł finansowania projektu;
 • uwzględnienie/dodanie partnera w projekcie pod warunkiem, że jest to uzasadnione z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu i pozostaje w zgodzie z zapisami ustawy wdrożeniowej.

Zmiany  o  charakterze  innym  niż  rzeczowe,  o  których  beneficjent  zobowiązany  jest  niezwłocznie informować IZRPO WŚ obejmują m.in.:

 • zmianę numeru rachunku bankowego dla projektu beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt i/lub nazwy banku i/lub dodanie drugiego (kolejnego   nr   rachunku   bankowego) beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt;
 • zmianę adresu beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt, adresu do korespondencji beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt;
 • zmianę osób wyznaczonych do reprezentowania beneficjenta/partnera;
 • zmianę nazwy beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt pod warunkiem, iż zmiana nie jest spowodowana zmianami własnościowymi/formą prawną beneficjenta oraz nie wpływa w sposób istotny na projekt.

Zapisy umowy o dofinansowanie regulują, kiedy dana zmiana wymaga wprowadzenia jej w formie aneksu do umowy o dofinansowanie danego projektu.