Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich

Data opublikowania: 9 kwietnia 2024

Poniższy raportu  przedstawia wyniki realizacji zadań Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2023 r.

Zgodnie z art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Rzecznik Funduszy Europejskich sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada raport Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej. Celem sporządzenia raportu jest monitorowanie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena wpływu jego działalności na realizację RPO.

Załączone pliki: