Baza projektów celu tematycznego 8 i 9

Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 2 stycznia 2020 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Województwo świętokrzyskie

Rekrutacja:

2 stycznia 2020 (czwartek) - 30 czerwca 2023 (piątek)

Formy wsparcia:

Realizacja usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników

Grupa docelowa:

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

HerOSI Biznesu

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 maja 2020 (piątek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Gnojno, gmina Nowy Korczyn, gmina Pacanów, gmina Solec-Zdrój, gmina Stopnica, gmina Tuczępy, gmina Wiślica, gmina Imielno, gmina Małogoszcz, gmina Nagłowice, gmina Oksa, gmina Słupia, gmina Wodzisław, gmina Bejsce, gmina Czarnocin, gmina Kazimierza Wielka, gmina Opatowiec, gmina Skalbmierz, gmina Bodzentyn, gmina Łagów, gmina Łopuszno, gmina Mniów, gmina Pierzchnica, gmina Raków, gmina Fałków, gmina Gowarczów, gmina Radoszyce, gmina Ruda Maleniecka, gmina Słupia Konecka, gmina Smyków, gmina Stąporków, gmina Baćkowice, gmina Iwaniska, gmina Lipnik, gmina Opatów, gmina Sadowie, gmina Tarłów, gmina Wojciechowice, gmina Bałtów, gmina Bodzechów, gmina Ćmielów, gmina Kunów, gmina Waśniów, gmina Działoszyce, gmina Michałów, gmina Złota, gmina Dwikozy, gmina Klimontów, gmina Koprzywnica, gmina Łoniów, gmina Obrazów, gmina Samborzec, gmina Wilczyce, gmina Bliżyn, gmina Mirzec, gmina Wąchock, gmina Oleśnica, gmina Osiek, gmina Szydłów, gmina Kluczewsko, gmina Moskorzew, gmina Radków, gmina Secemin

Rekrutacja:

 • od 2020.05 do 2020.06
 • od 2020.11 do 2020.12

Formy wsparcia:

 • określenie predyspozycji kandydatów i ocena pomysłów biznesowych
 • szkolenia dla rozpoczynających działalność gospodarczą
 • wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Grupa docelowa:

 1. osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo -znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.należące do co najmniej jednej z grup:
  1. kobiety
  2. osoby po 50 r.ż;
  3. osoby z niepełnosprawnościami
  4. osoby długotrwale bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy
  5. niskowykwalifikowalne – powracające po okresie sprawowania opieki lub sprawujące opiekę;
  6. osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin
 2. reemigranci
 3. bezrobotni mężczyźni

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Busko-Zdrój

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 maja 2020 (niedziela)

Formy wsparcia:

Tworzenie nowych miejsc reintegracji w CIS, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, socjalne, kursy, szkolenia.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością (38 osób) z terenu gminy Busko-Zdrój.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 marca 2018 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Miasto Kielce

Rekrutacja:

III edycja rekrutacji rozpocznie się w maju 2019 r. i trwa do lutego.2020 r.

Formy wsparcia:

Aktywizacja społeczno-edukacyjna, Aktywizacja zawodowa.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością; osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Bielińskie stacje wsparcia

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 września 2016 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Bieliny

Rekrutacja:

 • Wrzesień 2019
 • Wrzesień 2020

Formy wsparcia:

Usługi społeczne, wsparcie psychologiczne, zajęcia tematyczne, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, rajdy pisze, pikniki rodzinne/wydarzenia plenerowe, półkolonie, wycieczki.

Grupa docelowa:

275K, 135M - mieszkańcy Gminy Bieliny (195 - dzieci i młodzież, 215 dorośli - członkowie rodzin dzieci i otoczenia)

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Obrazów

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2021 (piątek)

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałego pobytu dziennego (9dzienny dom pomocy, klub seniora).

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 60+ zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w życiu codziennym.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 marca 2019 (piątek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Kazimierza Wielka

Rekrutacja:

 • I nabór
 • II nabór

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc w nowym mieszkaniu wspomaganym lub mieszkaniu chronionym, usługi społeczne, studia i szkolenia.

Grupa docelowa:

Osoby uczące się i pracujące na terenie pow. Kazimierskiego - uczniowie oraz nauczyciele i wychowawcy sprawujący opiekę nad uczn. W Zespole Placówek Szkolno-Wychowaczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.  Wsparcie: zostaną objęci uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku 16-24.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Dzienny Dom Pobytu

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 września 2018 (sobota)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Pierzchnica

Rekrutacja:

1 września 2018 (sobota) - 31 grudnia 2020 (czwartek)

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych formie krótkotrwałego pobytu dziennego, usługi asystenckie i opiekuńcze.

Grupa docelowa:

11K, 4M, osoby niesamodzielne z zapotrzebowaniem na pomoc w zakresie psychologicznym, społecznym, zdrowotnym.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Kluby seniora w gminie Zawichost

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2018 (niedziela)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Zawichost

Rekrutacja:

1 kwietnia 2018 (niedziela) - 31 marca 2020 (wtorek)

Formy wsparcia:

Kompleksowe usługi opiekuńcze realizowane przez Kluby Seniora.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 60+ zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w codziennym funkcjonowaniu spowodowaną różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, które wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Gmina Sadowie

Rekrutacja:

1 kwietnia 2019 (poniedziałek) - 31 lipca 2019 (środa)

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałego pobytu dziennego (dzienny dom pomocy, klub seniora), usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, tworzenie miejsc w nowym mieszkaniu wspomaganym lub mieszkaniu chronionym, szkolenia (zajęcia praktyczne), poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenie, w tym rodziny, których dochód nie przekracza 150 proc. właściwego kryterium dochodowego.

Cel tematyczny:

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Strona 1 z 6

Przejdź do strony