Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 marca 2019 (piątek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Kazimierza Wielka
Rekrutacja:
  • I nabór
  • II nabór
Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc w nowym mieszkaniu wspomaganym lub mieszkaniu chronionym, usługi społeczne, studia i szkolenia.

Grupa docelowa:

Osoby uczące się i pracujące na terenie pow. Kazimierskiego - uczniowie oraz nauczyciele i wychowawcy sprawujący opiekę nad uczn. W Zespole Placówek Szkolno-Wychowaczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.  Wsparcie: zostaną objęci uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku 16-24.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
16 uczniów (8K, 8M), 14 opiekunów (8K i 6M), 3 nauczycieli (2K i 1M)
Realizator:

POWIAT KAZIMIERSKI/ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZO - REWALIDACYJNYCH W CUDZYNOWICACH

Cudzynowice 175
28-500 Cudzynowice

41 352-12-21

soswkazimierza@o2.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Dziedziny:
  • Wsparcie rodziny
  • Wsparcie systemu pieczy zastępczej
  • Usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi