Nowińskie Centrum Rozwoju

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 września 2017 (piątek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Sitkówka-Nowiny
Rekrutacja:

1 września 2017 (piątek) - 30 czerwca 2019 (niedziela)

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie  w tym rodziny i dzieci.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
317
Realizator:

FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ

ul. Jeżynowa 30
26-026 Bilcza

669-430-643

fundacja@mozeszwiecej.org.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.2 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
Dziedziny:
  • Wsparcie rodziny