Rakowskie Centrum Rozwoju

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2018 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Raków
Rekrutacja:

1 stycznia 2018 (poniedziałek) - 31 października 2019 (czwartek)

Formy wsparcia:

Prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego (wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, rozwój uzdolnień, aktywne funkcjonowanie dzieci i młodzieży). prowadzone będzie specjalistyczne poradnictwo (prawnik, psycholog, terapeuta/profilaktyk, socjoterapeuta, psychoterapeuta), grupy wsparcia oparte na etosie samopomocy, działalność profilaktyczną (ogólnopolskie programy profilaktyczne,warsztaty rozwojowe).

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
429
Realizator:

STOWARZYSZENIE PROREW

ul. Kasztanowa 12/15
25-555 Kielce

669-430-643

prorew@stowarzyszenieprorew.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Dziedziny:
  • Wsparcie rodziny
  • Wsparcie systemu pieczy zastępczej
  • Usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem