Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 września 2016 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:
Powiat buski, powiat jędrzejowski, powiat kazimierski, powiat opatowski, powiat pińczowski, powiat sandomierski, powiat staszowski, powiat włoszczowski
Rekrutacja:

1 września 2016 (czwartek) - 31 sierpnia 2019 (sobota)

Formy wsparcia:

Realizacja usług inkubacyjnych, animacyjnych. Tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Podnoszeni wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, wizyty studyjne. Realizacja usług biznesowych , usług inkubacyjnych. Dostarczanie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacje) na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących oraz nowych przedsiębiorstwach społecznych. Wsparcie pomostowe w formie finansowej.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 150 K, 90 M, podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej 120, osoby i podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej  25K,15 M, podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe 120.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
Przewidywalna liczba osób objetych wsparciem - 510. przewidywana liczba podmiotów objetych wspraciem - 120.
Realizator:

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce

41 344-52-82

kielce@caritas.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.3.1 - Wsparcie sektora ekonomii społecznej
Dziedziny:
  • Dotacja na tworzenie miejsc pracy