Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2018 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w formie zamkniętej w sposób ciągły do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników - 31.12.2019r.

Formy wsparcia:

Poradnictwo rodzinne, Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w tym rodziny i dzieci.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
135
Realizator:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

ul. Krakowska 8/10/105
25-029 Kielce

41 230-23-10

biuro@fundacja-cel.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Dziedziny:
  • Usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem