Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 sierpnia 2017 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:
Powiat opatowski
Rekrutacja:

1 sierpnia 2017 (wtorek) - 31 lipca 2019 (środa)

Formy wsparcia:

Utworzenie Klubu Seniora w Ożarowie , Utworzenie Centrum Asystentury w Powiecie Opatowskim, Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionym w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej  oraz  ich  otoczenie,  w  tym  rodziny  (opiekunowie  faktyczni),  zgodnie  z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, zamieszkałe,  uczące  się  lub  zatrudnione  na  terenie  Powiatu  Opatowskiego.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
Utworzenie Klubu Seniora w Ożarowie - Liczba uczestników–minimum 30 osób; Utworzenie Centrum Asystentury w Powiecie Opatowskim -Liczba uczestników–minimum 100 osób niepełnosprawnych ON oraz minimum 100 osób opiekunów faktycznych; Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych -Liczba uczestników –minimum 30 osób.
Realizator:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

os. Wzgórze 56
27-530 Ożarów

15 861-18-01

stowarzyszenie.ozarow@wp.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Dziedziny:
  • Usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem